Hvordan få tilskudd til klimaplanting

Hvordan få tilskudd til klimaplanting

Få tilskudd på 80% av Staten for å plante tettere enn minimumsantallet!

Sjekk https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting

Det innføres en tilskuddsordning for å øke antall skogplanter ved foryngelse av eksisterende skogarealer. Tiltaket er en del av ordinær skogplanting etter hogst, og medfører ikke nye måter å bruke hogstarealene på. Tilskudd til tettere planting skal gjennom optimal utnyttelse av produksjonsevnen bidra til økt binding av CO2. Økning av tettheten utover det optimale vil ha redusert klimaeffekt og omfattes derfor ikke av ordningen.

Alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog og som har oppfylt kravet om minimum utplantingstall kan søke om tilskudd. Det gis 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt minimumsantall.

Når faktisk utplantingstall overstiger de bonitetsavhengige minimumstallene som er gitt i tabellen under kan det søkes om tilskudd til tettere planting.

Krav til minimum utplantingstall for tilskudd til tettere planting (gjelder alle treslag).

Bonitet Minimum plantetall pr. dekar Intervall for plantetall som utløser tilskudd (inntil 50 planter/daa etter oppfylt minimumskrav)
26 220 220- 270
23 220 220- 270
20 200 200- 250
17 180 180- 230
14 160 160- 210
11 130 130- 180
8 100 100-150

Søknad om tilskudd sendes til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet. Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført nyplanting av tilstrekkelig antall planter pr felt. Areal, bonitet og plantetall pr felt må oppgis, sammen med kartutsnitt som viser avgrensningen av det aktuelle plantefeltet. Frist for å levere søknad til kommunen er 1. august for arbeid utført i annet kvartal og 7. november for arbeid utført i tredje kvartal.