Tips til tilskudd og Skogfond

Tips til tilskudd og Skogfond

Det finnes flere muligheter for tilskudd når du panter skog. Les også om hvordan få tilskudd til klimaplanting.

Skogfond

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Betal plantingen med bruk av ordningen skogfond. Få 85% skattefritak på kostnaden for plantene og plantejobben.

Les mer om dette på skogfond.no

Tilskudd fra staten

Mange kan også få betalt deler av plantingen med tilskudd fra staten, sjekk ut mulighetene med din kommune.