Forfatter: Espen Willersrud

Hvor mye bør jeg plante per dekar?

Bilde av skogplanter

Her er en kort oversikt over anbefalt planteantall ved planting av gran, furu og bjørk (per dekar). Jf. Nasjonale anbefalinger fra skogbruket. BONITET 26 23 20 17 14 11 8 6 GRAN 300 275 250 230 210 160 130 100 FURU 350 310 260 215 170 120 80 BJØRK 330 280 240      

Hvorfor plante med foredlet plantemateriale?

Hvorfor skal du plante med foredlet plantemateriale? Her er våre hovedargumenter: Sikre fremtidsskogen Øke verdien på tømmeret med 15 – 18% Kortere omløp (fra plante til tømmer) Lagre og produsere grønt karbon Redde klima Bli med på det grønne skiftet

Tips til tilskudd og Skogfond

Det finnes flere muligheter for tilskudd når du panter skog. Les også om hvordan få tilskudd til klimaplanting. Skogfond Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre… Read more »

Hvordan få tilskudd til klimaplanting

Få tilskudd på 80% av Staten for å plante tettere enn minimumsantallet! Sjekk https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting Det innføres en tilskuddsordning for å øke antall skogplanter ved foryngelse av eksisterende skogarealer. Tiltaket er en del av ordinær skogplanting etter hogst, og medfører ikke nye måter å bruke hogstarealene på. Tilskudd til tettere planting skal gjennom optimal utnyttelse av… Read more »

Norgesplanter AS er stiftet

Skogselskapet i Telemark og Buskerud var samlet på Gvarv den 12. desember 2016. Det ble enstemmig vedtatt at et felles eid selskap skulle stiftes. Selskapet er nå operativt. Det skal produseres, distribueres og selges skogplanter fra henholdsvis Gvarv og Hokksund som er de nåværende produksjonsstedene. Det skal produseres opp mot 15 millioner planter til skogeiere… Read more »